ProV1: $65/Dozen
ProV1x: $65/Dozen
NXT Tour: $48/Dozen
Velocity: $42/ Dozen
DT Solo: $35/Dozen

Includes logo + free imprint of tournament name and date on the other side!

(12 Dozen Minimum)